Tartalomjegyzék
 
I.
A sportclub
II. A sportclub felügyelete
III. A sportclub célja
IV. A sportclub tagsága és pártoló tagsága
V. A sportclub tagjainak jogai
VI. A sportclub tagjainak kötelezettségei
VII. A sportclub szervezete
VIII. A sportclub képviselete
IX. A sportclub anyagi forrásai és gazdálkodása
X. A sportclub szabályzatai
XI. A sportclub megszűnése
XII. Kiegészítő rendelkezés

------------------------------------------------------------------------------------------

I. A SPORTCLUB                                                                                                                       

1. Neve BKV Előre SC
2. Székhelye 1087. Budapest, Sport u. 2.
3. Színei kék-sárga
4. Zászlója kék-sárga színű, "BKV Előre SC" felirattal, és/vagy a jelvénnyel.
5. Jelvénye  Karcsúsított, ívelt címer-pajzs, kék-sárga színekkel. Felső kék részében "ELŐRE SC" felirattal, alatta sárga mezőben  alapítási éve "1912" jelzéssel. Középső osztott, függőleges részében "BKV" betűk. A címer karcsúsított részéhez két oldalán sárga szárnyaskerék imitáció illeszkedik. A felíratok, az osztás vonalak, illetve szegélyek ó-arany színezésűek.
6. Alapítási éve 1912.
7. Működési területe Budapest, Veszprém
8. Pecsétje függőleges ellipszis, "BKV Előre SC Elnöksége, 1912." felirattal, középen a club jelvényével.

 

elejére

II. A SPORTCLUB FELÜGYELETE                                                                                            
 

9. A sportclubot a Fővárosi Bíróság veszi nyilvántartásba, mint jogi személyt.


10.
A sportclub működése felett a Fővárosi Főügyészség a reá irányadó szabályok szerint gyakorol törvényességi felügyeletet.


11.
A sportclub tagjai, vagy az ügyész által kezdeményezett perek a Fővárosi Bíróság hatáskörébe tartoznak.


12.
Ha a sportclub olyan tevékenységet végez, melyet jogszabály feltételhez köt, vagy egyébként szabályoz, e tevékenység felett a tevékenység szerint hatáskörrel rendelkező állami szerv, a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok alkalmazásával gyakorol felügyeletet.

 

 

elejére

III. A SPORTCLUB CÉLJA                                                                                                        


13.
A BKV Előre SC a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő (BKV Zrt.) Részvénytársaság sportegyesülete.
 

a./ Közcélú és közhasznú tevékenysége kapcsán széleskörű és színvonalas sportolási, testedzési, kondicionálási és felüdülési lehetőséget biztosít a Társaság dolgozói és családtagjaik, valamint nyugdíjasai, illetve a sportclub tagjai részére.
 

b./ Sportversenyek, üzemi bajnokságok, mérkőzések, edzések, túrák és sportnapok rendezésével biztosítja a feltételeket a szabadidősport gyakorlásához.
 

c./ Az egyetemes magyar sport érdekeit szolgálandó versenyszakosztályokat működtet.
 

d./ Kölcsönös előnyök alapján elősegít a sportclubbal együttműködő oktatási intéz­mények tanulóinak testnevelési és sporttevékenységét.
 

e./ A sportclub a BKV Zrt-vel közösen kialakított céljainak megvalósítása érdekében együttműködik a Kormány sportot irányító szervével (Minisztérium, Hivatal, stb.) a szakszövetségekkel és a sportclubot támogató más szervekkel, valamint társ sportegyesületekkel.

 

 

elejére

IV. A SPORTCLUB TAGSÁGA ÉS PÁRTOLÓ TAGSÁGA                                                   


14.
Tagság, pártoló tagságbejegyzéssel keletkezik.

a./ A sportclubnak tagja lehet mindazon magyar állampolgár, továbbá hazánkban letelepedett, illetve magyarországi letelepedési, vagy munkavállalási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától és belépési nyilatkozatban vállalja az alapszabály elfogadását és tagsági díjat fizet. (Minden más esetben a tagsághoz az Elnökség hozzájárulása szükséges.)

b./
Kiskorú személyek is felvehetők szülői, vagy gyám hozzájárulása esetén tagként. Részükre ifjúsági csoportok létesíthetők.
 

15. A sportclub pártoló tagságot szervezhet. Pártoló tagként bejegyezhető az, aki vállalja a sportclub céljainak erkölcsi és anyagi támogatását. A pártoló tag önkéntes tagsági díjat fizet.
 

16. A sportclubnak jogi személy is tagja lehet, ha nyilatkozatban vállalja a sportclub anyagi támogatását.

A támogatás összegét közös megállapodásban kell rögzíteni, amelyet az SC részéről az Elnökség hagyja jóvá és az Elnök írja alá.
 

17. Tiszteletbeli tagként bejegyezhető az, aki különleges és kiemelkedő tevékenységével elsősorban erkölcsileg támogatja a sportclubot.
 

18. Tagok és pártoló tagok bejegyzése a szakosztály vezetőségek és a Szabadidősport Bizottság, jogi személy és tiszteletbeli tag bejegyzése az elnökség hatáskörébe tartozik.
19. A sportclubba történő be- és kilépés önkéntes. A tagság megszűnik:

a./
kilépéssel,
 
b./ törléssel (aki a tagdíjat, vagy a vállalt anyagi támogatást három hónapnál hosszabb ideig - felszólítás ellenére - nem fizeti meg),

c./ kizárással (fegyelmi büntetésként)
 
d./ elhalálozással.
 

20. A sportclub valamennyi tagjáról nyilvántartást vezet. Tagjait tagsági igazolvánnyal, pártoló tagjait, pártoló tag igazolvánnyal látja el.

 

elejére

V. A SPORTCLUB TAGJAINAK JOGAI                                                                                

21. A sportclub tagja:
 
a./ küldöttnek választható a sportclub küldöttgyűlésére,
 
b./ vezető tisztségre választható,
 
c./ véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a sportclubot érintő bármely kérdésben,
 
d./ az elnökség által meghatározott feltételek között részt vehet bizottságok, szakosztályok, sportcsoportok munkájában, edzéseken, versenyeken használhatja szakembereinek segítségét, a sportlétesítményeket, sportszereket és felszereléseket, igényelheti a sportclub
 
e./ részesülhet a sportclub által nyújtott kedvezményekben,
 
f./ a sportclub valamennyi törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számí­tott 30 napon belül a Fővárosi B íróság előtt megtámadhatja.
 

22. A pártoló tagok, jogi személyek és tiszteletbeli tagok:

a./
élhetnek a 21 /c., d., e., és f. pontokban meghatározott jogokkal,
 
b./ meghívás alapján tanácskozási joggal részt vehetnek a sportclub küldöttgyűlésén.

 

 

elejére

VI. A SPORTCLUB TAGJAINAK KÖTELEZETTSÉGEI                                                           


23.
A sportclub tagjára nézve kötelező:

a./
az alapszabály betartása és a vezető szervek által hozott rá vonatkozó határozatok végrehajtása,

b./
sportszerű magatartás tanúsítása,

c./
a tagsági díj fizetése, a sportclub vagyonának megóvása és a sportlétesítmények rendjének betartása.
 

24. Pártoló tagokra, jogi személyekre és tiszteletbeli tagokra nézve a 23/a., b., és c. pontjaiban meghatározottak kötelező, tiszteletbeli tagok esetében kivételt képez a c. pontból a tagdíj fizetés.

 

 

elejére

VII. A SPORTCLUB SZERVEZETE                                                                                              


Küldöttgyűlés


25. A sportclub legfőbb szerve a küldöttgyűlés, melyet szükség szerint, de legalább 5 (öt) évente egyszer az elnökség hív össze. Ekkor kell a tisztújítást (választást) megejteni. Küldött (köz)gyűlést helyettesítendő évente kibővített (nyílt) Elnökségi ülést kell tartani az éves gazdálkodásról szóló napirenddel, illetve a költségvetés jóváhagyására.

Küldöttgyűlést kell összehívni a tagok egyharmadának a cél és ok megjelölése mellett történő kívánságára, vagy ha azt a Fővárosi Bíróság írásban indítványozza.

A küldöttgyűlésen szavazati joggal vesznek részt az elnökség tagjai, valamint a szakosztályok általdelegáltak/választottak/.
 

26. A küldöttgyűlés határozatképessége:

a./
a küldöttgyűlés határozatképes, ha a küldöttek fele jelen van,

b./
a határozatképtelenség miatt elhalasztott küldöttgyűlés 30 napon belül történő másodszori összehívása során az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megje­lentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
 

27. A küldöttgyűlés határozatait titkos, vagy nyílt szavazással, általában egyszerű többséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a küldöttgyűlés elnökének szavazata dönt.

Kétharmados többség szükséges azonban a sportclub egyesülésének, feloszlásának kimondásához, az alapszabály elfogadásához, illetve módosításához, továbbá a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó szervek tagjainak lista szerinti megválasz­tásához.
 

28. A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik:

a./
az alapszabály jóváhagyása

b./
a sportclub feloszlásának, valamint más sportegyesülettel történő egyesülésének kimondása,

c./
az elnökség (9-13 fő) és a számvizsgáló bizottság (3-5 fő) létszámának meghatározása, az elnök, az elnökség, a számvizsgáló bizottság és annak elnöke 5 évre szóló megválasztása, méltatlanság esetén visszahívásuk.
 
d./ÖRÖKÖS ELNÖK" cím adományozása.


Elnökség


29. Az elnökség feladata és hatásköre:

a./
tagjai sorából a sportclub gazdasági ügyeit segítő illetve a szabadidősportot támogató két alelnök megválasztása,

b./
a sportclub tevékenységének irányítása,
 
c./ az éves költségvetés és az 5 mFt-ot meghaladó beruházási, illetve felújítási munkák jóváhagyása,
 
d./ a küldöttgyűlés előkészítése, a küldöttek számának és választási módjának meghatározása,
 
e./ az éves program, a munka és ülésterv jóváhagyása,
 
f./ közreműködés a sportclub eredményes tevékenységéhez, a sportoláshoz, a testedzéshez szükséges feltételek megteremtéséhez,
 
g./ szakosztályok, bizottságok létrehozása, megszüntetése, átadása, és beszámoltatása,
 
h./ fegyelmi ügyekben I. fokú döntés hozatala,
 
i./ tisztségüktől megvált tisztségviselők helyére új személyek behívása,
 
j./ az egyesület bázistársasága (BKV Zrt.) szabadidősportjának szervezése, irányítása a kapott felkérésnek, megbízásnak megfelelően,
 
k./ a sportclub Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása,
 
l./ gazdasági, vagy más társaság létrehozásának kezdeményezése, jóváhagyása, m.bizottságok, szakosztályok tisztségviselőinek és tagjainak megbízása és a megbízások visszavonása,
 
n./ dönt az alapítványok létrehozásának ügyében,
 
o./ dönt az SC nevének, vagy logójának más által történő használatáról,
 
p./ kiemelkedő eredményt elért sportolót, kiváló munkát végző személyt kitüntethet,
 
r./ az Elnök díjazásának megállapítása,
 
s./ az egyesület „ÖRÖKÖS BAJNOKA" és „ÖRÖKÖS TAGJA" címet adományozhat,
 
t./ az elnökség a sportclub működésével kapcsolatos feladatok ellátására ügyintézőket, munkatársakat alkalmaz,
 
u./ az elnökség terv szerint ülésezik, melyet az elnök, vagy az alelnök hív össze. Saját hatáskörben dönti el, hogy mely kérdésekben kíván nyílt, vagy titkos szavazással határozni. Az ülés határozatképes, ha a testület tagjainak több mint a fele jelen van. A határozatokat szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az ülést vezető elnök szavazata dönt.


Elnök

30. Az Elnök

a./
irányítja az elnökség munkáját és felelős a hozott határozatok végrehajtásáért,
 
b./ képviseli és jegyzi a sportclubot, illetve a képviselettel  (annak egy részével) megbízhatja az elnökség-, alkalmazottai- és a club tagjait,
 
c./intézkedik és dönt a küldöttgyűlés, illetve az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben,
 
d./ kapcsolatot tart a felügyeleti szervvel,
 
e./ a jogszabályok, az Alapszabály, és a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján irányítja a sportclub működését,
 
f./ megbízza a sportmunkatársakat, más alkalmazottakat, g./ munkáltatói jogkört gyakorol,
 
h./ jóváhagyja a sportolók premizálására, teljesítményeik elismerésére előterjesztett szakosztályi javaslatokat,
 
i./ megköti és aláírja a támogatókkal (szponzorokkal) kötendő szerződéseket,
 
j./ engedélyezi a külföldi utakat.


Alelnökök

31. Megbízás alapján, teljes jogkörrel helyettesítik az elnököt távollétében.

Elnökség tagjai

32.
Az elnökség tagja:
 
a./ rendszeresen részt vesz a sportclub feladatainak meghatározásában és elősegíti megvalósításukat,
 
b./ részt vesz a küldöttgyűlés és az elnökség határozatainak előkészítésében és meghozatalában,
 
c./ jogosult és köteles a sportclubot érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatos javaslatait, észrevételeit az Elnökség elé terjeszteni,
 
d./ részt vesz az Elnökség ülésein és segíti a hozott határozatok végrehajtását.


Számvizsgáló Bizottság

33. A Számvizsgáló Bizottság feladatai:
 
a./ a sportclub pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének időszakos vizsgálata,
 
b./ a pénzügyi és gazdasági rendelkezések betartásának ellenőrzése,
 
c./ a tagsági és pártolótagsági díj fizetésének figyelemmel kísérése,
 
d./ tevékenységéért a küldöttgyűlésnek felelős, annak - legalább 5 évenként ­beszámolni tartozik. (A bizottságnak nem lehet tagja az, aki az elnökség tagja, aki a sportclub alkalmazásában áll, vagy ott gazdasági feladatokat lát el). A bizottság észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja az elnökséget, szükség esetén a felügyeleti szervet.
 
34. Az elnökség a sportclub működésének eredményessége érdekében más bizottságokat is létrehozhat.

 
Fegyelmi eljárás

35. A sportclubban előforduló fegyelmi ügyekben a 2004/L sz. törvény a sportról, szerint kell eljárni. Ennek megfelelően az elnökség I. fokon sportfegyelmi bizott­ságot /min. 3 tagú/ bíz meg az ügy vizsgálatára, a fegyelmi tárgyalás lefolytatására és döntéshozatalra.
 
A hozott határozat ellen az elnökséghez lehet fellebbezést benyújtani, mely az ügyet II. fokon, fellebbviteli sportfegyelmi bizottságként tárgyalja és hoz döntést. Az általa hozott döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
 
Úgy az I. fokon eljáró fegyelmi bizottságnak, mint a iI. fokon az elnökségnek, döntése hozatalakor minden esetben figyelembe kell vennie az érintett országos sportági szakszövetség Fegyelmi Szabályzatát. Döntése azzal ellentétes szellemű nem lehet.

 
Club szervezetei

36. A sportclub szervezetében sportáganként szakosztályok (üzemi és verseny), vagy Kft-k, illetve Alapítványok működhetnek. Tevékenységük arra irányul, hogy rendszeres edzési és versenyzési lehetőségeket biztosítsanak tagjaiknak és megvalósítsák saját területükön az egyesület vezető szervei által meghatározott sportfeladatokat és célkitűzéseket, segítsék a működéshez szükséges anyagiak Munkájukat az Alapszabály, az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, az illetékes sportági szakszövetségek határozatai, valamint a társasági törvény alapján végzik. Ennek keretén belül törekedniük kell bevételeik növelésére, szponzorok felkutatásával, reklám lehetőségeik hasznosításával, pártolótagság szervezésével, stb.
 A szervezetek vezetőségei a sportág fejlesztése érdekében alapítvány létrehozását kezdeményezhetik az elnökség felé.


Egyéb szervek

37. Az elnökség sportcsoportokat alakíthat, sportiskolai rendszerű utánpótlás nevelést szervezhet gyermek-, serdülő-, ifjúsági és felnőtt testnevelési és sportfoglalkozta­tási formákat alakíthat ki.
 

Szabadidősport

38. A szabadidősport munkát a BKV Zrt. vezetősége által megfogalmazott igények alapján az elnökség irányítása és ellenőrzése mellett a Szabadidősport Bizottság szervezi és közvetlenül irányítja. A bizottság vezetőjét az elnökség bízza meg, tagjai az üzemi szakosztályok vezetői. A szabadidősportban résztvevőkre az egyes sportágakban tevékenykedő üzemi szakosztályok által kiadott szabályok betartása kötelező.

 

 

elejére

VIII. A SPORTCLUB KÉPVISELETE                                                                                           
 
39.
A sportclub jogi személy, melyet az elnök képvisel. Az Elnök képviseleti jogait, esetenként az meghatározott ügyek csoportjában írásban az Elnökség tagjaira, vagy a Club munkavállalóira átruházhatja. A sportclub a nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé.elejére

IX. A SPORTCLUB ANYAGI FORRÁSA ÉS GAZDÁLKODÁSA                                          
 
40.
A sportclub a befolyó bevételeiből (Rt támogatás, saját üzleti bevétel, tagdíj bevétel, sportszervek támogatása, pályázatok, stb.) az elnökség irányításával és jóváhagyásával önállóan gazdálkodik. A sportclub a szakosztályok, társaságok /Kft, közhasznú/ részére az elnökség által jóváhagyott bevételi és kiadási tervében szereplő költségvetés keretein belül biztosítja az önálló gazdálkodáshoz a támogatást.

 
A sportclub pénzügyi feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat az alábbi felsorolás szerint:
 

SZJ szám

Megnevezés

92.61

Sportpályák, Stadionok működtetése

92.62

Egyéb sporttevékenység

92.72

Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység

93.01

Mosás

74.40

Hirdetés

74.70

Takarítás

74.84

Máshova nem sorolható egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás

A sportclub a gazdálkodási feladatok ellátására gazdasági vezetőt alkalmaz.

41. A sportclub éves költségvetés alapján gazdálkodik.

42. A sportclub tartozásaiért saját vagyonával felel.

A sportclub megszűnése esetén vagyona a BKV Zrt-re száll. Ha a sportclub feloszlatással szűnik meg, vagy a Fővárosi Bíróság feloszlatja, vagyona a hitelezők kielégítése után a BKV Zrt. tulajdonába kerül.

 

 

elejére

X. A SPORTCLUB SZABÁLYZATAI                                                                                         

Szervezeti és Működési Szabályzat

44. A sportclub működését az elnökség, a tisztségviselők, a bizottságok és a szakosztályok, (Kft) szervezetét és működését érintő, az Alapszabályban részletesen nem szabályozott alapvető kérdéseket a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell meghatározni. A Szervezeti és Működési Szabályzat nem állhat ellentétben az Alapszabállyal. A szabályzatot az elnökség hagyja jóvá.


Munkarend és Ügyviteli Szabályzat

45. A munkarendet és iratkezelést, a bélyegző nyilvántartását, valamint az egyesületi szabályzatok kezelését Munkarend és Ügyviteli Szabályzatba kell foglalni. A szabályzatot a club-koordinátor terjeszti elő és az elnök hagyja jóvá.
 

Pénztárkezelési Utasítás

46. Meghatározza a pénztáros feladatait és felelősségét, a pénzkezelés- és elszámo­lás rendjét, a biztonsági- és ellenőrzési követelményeket, az utalványozási joggal rendelkezők körét. Az utasítást a gazdasági vezető terjeszti elő és az elnök hagyja jóvá.

 

 

elejére

 XI. A SPORTCLUB MEGSZŰNÉSE                                                                                          

A sportclub megszűnik, ha
 
a./ a BKV Zrt. mint tulajdonos és fenntartó határozata alapján,
 
b./ feloszlatását a küldöttgyűlés kétharmados többséggel kimondja,
 
c./ a Fővárosi Bíróság feloszlatja, vagy megállapítja megszűnését, 7
 
d./ más sportclubbal egyesül.

 

 

elejére

XII . KIEGÉSZITŐ RENDELKEZÉS                                                                                              

48. A sportclub, mint társadalmi szervezet a politikától és pártoktól függetlenül működik, azoktól támogatást nem vesz igénybe, azokat és az országgyűlési képviselőket nem támogat] a, képviselő] elöltet nem állít.
 

49. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben és ügyekben, a többször mó­dosított és kiegészített, 1989.évi II. törvény, a Ptk, a sportról szóló /2004. L. Törvény/ és más egyéb, az egyesületekkel kapcsolatos törvények és rendelkezések az irányadók.

elejére